SUOMEN ME/CFS YHDISTYS ry:n SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen ME/CFS Yhdistys ry, ruotsiksi, ME/CFS Föreningen i Finland r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää englanninkielistä käännöstä The Finnish ME/CFS Association. Yhdistys on suomenkielinen, mutta käyttää toiminnassaan myös ruotsin ja englannin kieltä.
Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia CFS-tautia (chronic fatigue syndrome, suom. krooninen väsymysoireyhtymä) sairastavien henkilöiden ja heidän perheidensä tukena ja valvoa heidän etujaan sekä lisätä potilaiden, viranomaisten ja hoitavien tahojen tietoutta kyseessä olevasta oireyhtymästä.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää potilaiden asianmukaisen diagnosoinnin, hoidon ja kuntoutuspalveluiden oikea-aikaista ja tarpeenmukaista toteutumista CFS:n ja sen liitännäissairauksien osalta. Tarkoituksena on myös toimia edellä mainitun oireyhtymän aiheuttamien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten haittavaikutusten tutkimuksen edistämiseksi.

Yhdistys pyrkii edistämään ja kehittämään CFS-tautia sairastavien sosiaaliturvaa, muita palveluja ja elinoloja sekä edistämään itsenäisen toiminnan sekä tasavertaisen työnteon ja osallistumisen edellytyksiä. Yhdistys pyrkii valvomaan CFS-tautia sairastavien yhteiskunnallisia etuja ja oikeuksia. Yhdistys pyrkii edesauttamaan sitä, että Suomessa valtiovallan toimesta tunnustettaisiin kroonisen väsymysoireyhtymän (CFS:n) olemassaolo sairautena ja myös se, että nämä potilaat ovat aktiivisen hoidon tarpeessa.

Yhdistys edustaa Suomen CFS Yhdistys –potilasyhteisöä sekä Suomessa että muiden maiden vastaavien yhdistysten ja säätiöiden suuntaan, pyrkii verkottumaan näiden kanssa ja edistämään omalta osaltaan kansainvälistä yhteistyötä CFS-tautiin liittyvän tietoisuuden edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii:

keräämään ja välittämään ajantasaista, luotettavaa tietoa CFS-taudista,
järjestämään tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä välittämään oireyhtymää koskevaa kirjallisuutta ja muuta aineistoa,
järjestämään jäsenilleen virkistys- ja vertaistoimintaa,
antamaan neuvontaa ja vertaistukea oireyhtymää sairastaville erilaisissa kysymyksissä mm. verkkoyhteisöjen ja –palveluiden kautta,
opastamaan CFS-potilaat asianmukaisten tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalvelujen piiriin,
kehittämään yhteistyötä suoraan tai välillisesti CFS-tautia sairastavien henkilöiden kanssa tekemisissä olevien viranomaisten, järjestöjen ja säätiöiden kesken (kuten sairaalat, kuntoutuslaitokset, Kela, Eläkevakuutusyhtiö, vammaisjärjestöt ja potilasyhdistykset).

Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä, maksullisia huvi-yms tilaisuuksia sekä harjoittaa muuta vastaavanlaista toiminta-ajatusta tukevaa varainhankintaa. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa toimintaansa liittyvää kustannustoimintaa sekä järjestää koulutusta ja kursseja.

Jäsenet

Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä CFS-tautia sairastava henkilö tai henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista ja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Kannattajajäsenet

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenen hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäsenet

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen päämäärien toteuttamisessa. Kunniajäsenen kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokous.

Kunniajäsenellä, kannattajajäsenellä sekä alle 16-vuotiaalla varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus ilman äänioikeutta.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta vuoden ajan tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotettu jäsen voi vedota hallituksen päätöksestä yhdistyksen seuraavaan kokoukseen tekemällä hallitukselle kirjallisen vetoomuksen kolmenkymmenen päivän kuluessa tiedoksisaamisesta.

Jäsenmaksut

Varsinaisten jäsenten on suoritettava yhdistyksen vuosikokouksen määräämä vuotuinen jäsenmaksu. Kannattajajäsenille yhdistyksen kokous määrää jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen yhteisöille ja yksityishenkilöille. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-7 muuta varsinaista jäsentä ja 2-5 varajäsentä. Hallituksen jäsenistä vähintään yli puolella tulee diagnoosina CFS ja kaikkien hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen varsinaisiä jäseniä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan yhdistyksen kokouksessa vuosittain. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Ensimmäisen kerran erovuoroisuus ratkaistaan valinnan yhteydessä arvalla. Tarvittaessa erovuoroisten määrä pyöristetään alaspäin. Täten samanmuotoisen hallituksen toimikausi on yksi vuosi kunkin hallituksen jäsenen toimikauden ollessa kaksi vuotta. Erovuorossa ollut hallituksen jäsen tai varajäsen voi tulla valituksi myös seuraavalle toimikaudelle yhdistyskokouksen näin äänestäessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa kutsua kokouksiin asiantuntijoita.

Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Varajäsenten äänivalta hallituksen kokouksissa määräytyy sen mukaan, kuinka monta hallituksen jäsentä on estynyt kokouksesta. Varajäsenten keskinäinen äänivaltaisuusetusija ratkaistaan siten, että heidät asetetaan arvalla ratkaistavaan etusijajärjestykseen hallituksen kokouksessa. Arvonta varajäsenten äänivaltaisuudesta suoritetaan kokouksen alussa, ja kukin äänivaltainen varajäsen toimii roolissaan kokouksen loppuun saakka.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, kuitenkin vähintään 3 henkilöä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä tai hallituksen määräämä henkilö yksin.

Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella 16-vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta.

Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei vaalissa vaadita suljettua äänestystä. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet; milloin valittavana on vain yksi henkilö, valintaan tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta toimittamalla kokouskutsu sähköpostitse jäsenten yhdistykselle ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin. Mikäli jäsen ei ole ilmoittanut sähköpostiosoitettaan, kokouskutsu toimitetaan kyseiselle jäsenelle tekstiviestitse tai kirjeitse jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • kokouksen avaus
  • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
  • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
  • valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
  • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta aiemmin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja omaisuus on luovutettava yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti Suomessa toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle, joka toimii samojen päämäärien hyväksi, joita yhdistys on edustanut.